Prečo ŠpMNDaG potrebuje OZ AVOS? (AKTUALIZOVANÉ)

Občianske združenie AVOS vzniklo na podnet sponzorov a rodičov, ktorí chceli finančne pomôcť novovzniknutej Škole pre mimoriadne nadané deti a neskôr aj Gymnáziu (ďalej len ŠpMNDaG), ktorá nemala prakticky žiaden majetok. Niektorí sponzori odmietli dať dary pre školu cez účet zriaďovateľa, a preto po konzultáciách vedenie školy i rodičia spolu založili svoje vlastné občianske združenie OZ AVOS. Deti v škole vymysleli prešmyčku, pod ktorou fungoval aj školský časopis AVOS, a preto bol odobrený návrh, aby sa aj občianske združenie nazvalo rovnakým menom. A tak v roku 1999 vzniklo občianske združenie na podporu nadaných detí AVOS v našej škole.

Po celý čas občianske združenie výrazným spôsobom pomáhalo tejto škole a dostalo ju na úroveň, na akej je dnes. Upravilo sa a vylepšilo sa vnútorné prostredie v triedach, na chodbách, v jedálni a kuchyni, v herniach a nakoniec i v telocvičniach. Bez takejto efektívnej pomoci by obidve budovy školy vyzerali aj dnes tak, ako sme ich po učňovskom školstve na začiatku pôsobenia ŠpMNDaG v obvode Nové mesto v roku 2000 dostali. Regionálny úrad verejného zdravotníctva a hygienická kontrola hrozili, že zatvoria školu, pretože sa v takom zdravie ohrozujúcom prostredí nemôže vyučovať. A tak sme zlepšovali a opravovali postupne všetky priestory, najprv však učebne. Taktiež sme školu zariaďovali, veď nebolo ani lavíc pre našich žiakov, pretože sme prevzali budovy po žiakoch stredných škôl – obchodnej akadémii a SOU chemickom.

Najprv sme začali na Teplickej. Na každé poschodie na Teplickej bol objednaný iný tím maliarov, aby prvé úpravy stihli do začiatku školského roka. A tak sa mohol prvý školský rok na Teplickej začať. Pomohli nám rodičia. Boli sme však zatiaľ bez zariadenia. Paradoxne nám prvé lavice do tried zapožičala cirkevná škola z Petržalky.

Len postupne sa „tvár“ našej školy menila k lepšiemu. Zariaďovalo sa nábytkom darovaným od rodičov, od Školského úradu na Staromestskej a ďalších organizácií, ktoré vyraďovali staršie zariadenia. Bol to dlhý proces, kým sa podarilo vybaviť školu do súčasnej podoby novými lavicami, stoličkami, skriňami, kobercami. Ale snažili sme sa. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa žiaci aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Ale postupne sa nám to podarilo. Je jasné, že oproti niektorým naším školám, kde sú triedy pre nadané deti na Slovensku sa to dá ťažko porovnávať, nehovoriac už o školách v Česku, či našich partnerských školách v Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Fínsku.

Všetko, čo sme robili pre školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej žiaci i učitelia cítili dobre. Ale zároveň sme sa snažili v rámci našich finančných možností a za pomoci OZ AVOS urobiť všetko preto, aby sme sa nehanbili pred návštevami zo Slovenska i zo zahraničia.

Veď sme v priestoroch školy predstavovali nový, jedinečný program pre vzdelávanie a podporovanie nadaných detí – Program APROGEN. Všetci na škole vieme a intenzívne každodenne pociťujeme, čo tento Program znamená, ako obohatil školský systém na Slovensku.

Veď od nás sa do zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) prevzali napr.: rámcové učebné plány, z APROGENU vychádzal štátny vzdelávací program pre intelektovo nadané deti, výučba angličtiny a informatiky už na I.stupni, záujmové krúžky v popoludňajších hodinách namiesto písania domácich úloh na 1. stupni, projektové práce, atď.. Sme hrdí, že sa nám to na tak vysokej úrovni podarilo. A mnohé aspekty našej práce by nebolo možné zrealizovať bez pomoci OZ AVOS. Mohli sme skrášľovať a upravovať školu aj vďaka 2% z daní našich rodičov, ale aj mnohých priaznivcov a podporovateľov školy. Vďaka OZ AVOS sme sa mohli podieľať na spolufinancovaní projektov, ktoré zásadne zlepšili kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

OZ AVOS je pre školu a pre učiteľov dôležitá a nevyhnutná inštitúcia. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania školy, ale priamo pomáhalo aj učiteľom – a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, aký táto škola realizuje.

Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS je najlepšou a overenou formou pomoci škole a je pre jej optimálne pôsobenie životne dôležité. V nemalej miere sa podieľa na tom, že škola mohla realizovať v spolupráci so zahraničnými školami 3x projekt Comenius Sokrates, čo výrazne obohatilo našu prácu v oblasti vzdelávania nadaných detí na medzinárodnej úrovni. Len prostredníctvom pomoci OZ AVOS nás akceptovali naše partnerské školy v mestách Viedeň, Würzburg, Nijmeegen, Praha, Budapešť, Toruň. Len za pomoci OZ AVOS sme mohli zrealizovať 6 medzinárodných konferencií o nadaní v Bratislave.

 • 1999: Realizácia potenciálu nadaných detí
 • 2001: Identifikácia a rozpoznávanie nadaných detí
 • 2003: Nadanie a talent pre 3 tisícročie
 • 2005: Špecifiká vývinu a rozvíjanie potenciálu pre nadaných
 • 2008: Diferenciácia, individualizácia a personalizácia pri edukácii
 • 2011: Inovačné formy a metódy práce s nadanými.

Len s prispením OZ AVOS sme získali grantové projekty a pomoc od inštitúcií:

 • Slovenská sporiteľňa
 • Západoslovenská energetika
 • Exim Banka
 • Tatra Banka.

Rovnako len so zázemím OZ AVOS sme získali ďalšie nové projekty a granty ako napr.:

 • Otvorená škola
 • Modernizácia vyučovania
 • Zelená škola
 • Mediálna učebňa.

OZ AVOS plynule, rýchlo a úspešne zabezpečuje účasť našich žiakov na najrôznejších súťažiach a tých je naozaj neúrekom za každý školský rok. Rovnako na škole organizujeme aj naše vlastné súťaže – s účasťou iných škôl. Cez OZ AVOS sú zabezpečené ceny nielen pre účastníkov, ale aj občerstvenie pre žiakov a učiteľov. OZ AVOS zabezpečuje odmeny pre najlepších žiakov na konci školského roka a tiež mnoho iných aspektov, ktoré napomohli dostať školu medzi najlepšie školy nielen v Bratislave, ale i na Slovensku. Tak ako nás už po tretíkrát vyhodnotil za výsledky maturít NÚCEM. Takéto hodnotenie školy je aj na stránkach zriaďovateľa - BSK. Bez podpory OZ AVOS by sa nám to nikdy nebolo podarilo. Počas školského roku 2012/2013 však na jeho účet neprišli žiadne finančné prostriedky.

Príspevky a dary pre OZ AVOS

Pretože OZ AVOS je pre školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, chceme, aby rodičia znova od tohto školského roka pomáhali škole prostredníctvom OZ AVOS a zasielali svoje príspevky a dary na účet OZ AVOS. Darovacie zmluvy sú k dispozícii u triednych učiteľov.

Účet OZ AVOS je vedený v Tatra banke pod číslom: 262 070 8535/1100. Prosíme rodičov, aby pri zasielaní finančných prostriedkov na účet OZ AVOS uvádzali **v poznámke Priezvisko a Meno dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje, obdobie, za ktoré zasielajú finančné prostriedky a školský rok.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú škole.

Za vašu akceptáciu OZ AVOS ďakujú zároveň všetci zamestnanci školy, ktorým toto občianske združenie každodenne pomáha kvalitnejšie a efektívnejšie pracovať s nadanými deťmi.

PhDr.Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka