Správa o opravách v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu (júl – august 2015)

Na základe pokynov nášho zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj o tom, že je treba robiť úsporné opatrenia čo sa týka energií, sme uskutočnili výmenu visiacich lámp s veľkou energetickou náročnosťou za žiarivkové osvetlenie. Urobila sa výmena v priestoroch vstupnej haly – pri vrátnici na gymnáziu, v priestoroch šatní žiakov a tiež pred telocvičňami.

Zároveň sa vymenili staré, energeticky náročné svietidlá v priestoroch prvého poschodia pred zborovňou a riaditeľňou, kde sa konajú hodnotiace aj klasifikačné porady. Celkovo bolo vymenených a namontovaných 68 nových svietidiel.

Vzhľadom na dezolátny stav schodiska pred budovou gymnázia, kde bolo riziko úrazov žiakov či zamestnancov školy – urobili sa rekonštrukčné práce s novým betónovým základom a uložením protišmykových kachličiek

V škole boli vymenené a namontované nové rolety v učebniach, pretože boli už opotrebované a poškodené. Aktuálne sú priestory gymnázia vrátane učební a laboratórií pripravené na kvalitný priebeh výchovno – vzdelávacieho procesu, čo ocenili tak žiaci, ako i učitelia a všetci zamestnanci našej školy.

Čo sa týka najbližších plánov – chcem Vás informovať, že pripravujeme zásadné úpravy v škole na Teplickej, a to čo sa týka výmeny okien a zatepľovania budovy, čo riešime s úradom BSK. Sme totiž jedna z posledných škôl v Bratislave, kde sú pôvodné staré drevené a veľmi opotrebované okná, ktoré neudržujú teplo v škole – najmä na severnej strane, a to špeciálne v zimných mesiacoch.

Ďakujeme všetkým rodičom za finančné dary počas uplynulého šk. r. 2014/2015 pre školu cez OZ AVOS, lebo vďaka ním môžeme realizovať výchovno – vzdelávací proces v stále kvalitnejších podmienkach. Aj v tom je sila a jedinečnosť našej školy.

Perfektne aj farebne kvalitne pripravené priestory našej školy – gymnázia boli počas letných prázdniny využité aj na krátky letný tábor AMBROZIÁDA. Fotografická dokumentácia AMBRZIÁDA 2015.

V ďalších perspektívnych plánoch – máme riešenie školskej knižnice pre nadštandardnú, rozširujúcu a prehlbujúcu formu výučby nadaných žiakov na našej škole, ako i doplňovanie učebnými pomôckami pre jednotlivé predmety, tak na prvom stupni na Teplickej, ako i na gymnáziu na Skalickej.

Ale snažíme sa aj o to, aby priestory školy boli kvalitne upravené a spĺňali nielen základné hygienické požiadavky ale aj požiadavky na reprezentačné účely, keďže školu navštevuje veľa hostí tak našich slovenských, ako i zo zahraničia.

Chceme, aby naša škola bola ukážkovou školou po všetkých stránkach.

Preto Vám vážení rodičia aj touto cestou ďakujeme za Vašu spoluprácu a pomoc škole.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy a kolektív zamestnancov