Zmluvy a faktúry 2015

  • Na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám od 1.1.2015 zverejňujeme faktúry v štruktúrovanej forme – tabuľka. Jednotlivé faktúry, ktoré tvoria prílohu Darovacích zmlúv sú prístupné k nahliadnutiu na sekretariáte Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7, 831 02 Bratislava.
Dátum: 
11. 2. 2016