Obnova a vylepšenie zariadenia tried v roku 2014 (text + foto)

Vďaka príspevkom rodičov pre OZ AVOS sme mohli v období od septremba do decembra 2014 podporovať obnovu zariadenia tried a zakúpenie technického vybavenia na zlepšenie vyučovacieho procesu v ŠpMNDaG.

Keďže vyučovací program APROGEN prebieha každodenne sčasti aj na kobercoch, v pravidelných zhruba trojročných intervaloch vymieňame koberce za nové. Robíme tak najmä z hygienických dôvodov.

Takto vyzerajú nové koberce v triedach vbudove pre 1. stupeň na Teplickej ul.

A takto vyzerajú nové koberce v triedach v bodove gymnázia:


Na základe požiadaviek všetkých pedagógov ŠpMNDaG (učiteľov aj vychovávateľov) a na základe vyhodnotenia efektivity práce sme namiesto interaktívnych tabúľ do tried (ako sa to plánovalo v roku 2013/14) akceptovali návrh na zakúpenie dataprojektorov a notebookov do tried. Tieto boli zakúpené v priebehu októbra, resp. novembra 2014 a namontované do tried.

Vzhľad tried s namontovanými dataprojektormi:


Po namontovaní týchto technických pomôcok sa ukázalo, že zostava visiacich svietidiel zacláňa premietaný obraz z dataprojektorov, a preto učitelia požiadali o riešenie situácie.

Vedenie školy prehodnotilo požiadavku pedagógov gymnázia a zohľadnilo pritom aj závery RÚVZ, ktoré vydalo návrh na zrušenie visiacich svietidiel z hygienických dôvodov, ale aj z dôvodov šetrenia elektrickej energie a neohrozovania zdravia študentov.

Vzhľad tried po výmene za nové, šetrnejšie, bezpečnejšie a estetickejšie svietidlá, ktoré nebránia premietaniu z dataprojektora:

Vzhľad tried so starými visiacimi svietidlami:


V budove 1. stupňa na Teplickej ako prevencia proti možným úrazom v zimnom období, bolo obnovené schodište a vstupné priestory. Zároveň sa sa tým vylepšila aj estetika schodiska.

Vzhľad schodiska po renovácii:


Z darovaných prostriedkov boli ďalej zakúpené učebné pomôcky na kvalitné vyučovanie predmetu biológia v novom laboratóriu.

Zakúpené učebné pomôcky:

Ďalej bol na vybavenie nového laboratória biológie zakúpený aj nábytok s uzamykateľnými presklenými vitrínami na uskladnenie učebných pomôcok.

Vzhľad nábytku v laboratóriu biológie:


Do ďalšieho roka najbližšie plánujeme z darovaných finančných prostriedkov podporiť výmenu školských tabúľ v triedach na prvom stupni.

Stav školských tabúľ: