Vaša podpora je pre nás mimoriadne dôležitá

Vážení rodičia a priaznivci vzdelávania mimoriadne nadaných detí v ŠpMNDaG,

Oznamujeme Vám, že aj pre rok 2015 sme registrovali združenie AVOS ako prijímateľa 2% z dane za rok 2014. 

Vďaka podpore, ktorej sa nám dostáva, sme schopní udržať a postupne v rámci možností zvyšovať štandard výučby, zabezpečovať doplnkové pomôcky, vytvárať nové obohacujúce programy a zveľaďovať prostredie, v ktorom Vaše deti trávia čas. V minulom roku sa nám z vyzbieraných prostriedkov podarili realizovať napr. úpravy priestorov ( napr. maľovanie, a koberce na Teplickej), dovybavenie učební gymnázia na Skalickej (napr. učebnice, prístroje a pomôcky do laboratórií) a zároveň na všeobecnú požiadavku pedagógov školy – sme zakúpili notebooky a dataprojektory pre zvýšenie efektivity a modernizáciu práce pre učiteľov s nadanými žiakmi.

Aj v tomto roku by sme radi pokračovali s ďalším vylepšovaním podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu v rámci Programu APROGEN – aby sme skvalitnili celý systém výučby nadaných detí.

Preto Vás oslovujeme so žiadosťou o Vašu podporu, ktorá je v podmienkach existencie štátnych škôl pre nás mimoriadne dôležitá. Prostriedky, ktoré venujete použijeme len pre žiakov ŠpMNDaG, ktorá je jedinečná svojím zameraním a už viac ako 5 rokov je hodnotená ako najlepšia škola na Slovensku. Ubezpečujeme Vás, že tieto prostriedky budú naďalej použité výlučné na účel zvyšovania kvality a úrovne našej školy a v prospech Vašich resp. našich detí.. Získané finančné prostriedky resp. ich použitie vykazujeme v zmysle zákona ich použitie. S detailmi hospodárenia OZ AVOS je možné sa oboznámiť aj na stránke združenia AVOS .

Pokyny pre poskytovateľov 2% z dane: Predvyplnené PDF vyhlásenie o poukázaní dane fyzických osôb nájdete v prílohe, alebo na vrátnici školy. Stačí doplniť Vaše údaje a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa podať tlačivá do 30.4.2015 na spádovom Daňovom úrade podľa bydliska. Nezabudnite prosím, že do 15.2.2015 je potrebné najprv zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. V prípade právnických osôb je potrebné vyplniť príslušnú časť IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby priamo v  Daňovom priznaní  k dani z príjmov právnickej osoby.

Údaje potrebné na poukázanie 2%: - Obchodné meno (Názov): Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS - Právna forma: Občianske združenie - IČO/SID: 318 05 - Sídlo: Teplická 7, 831 02 Bratislava

Srdečné ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulý rok a aj všetkým tým,  ktorí sa tak rozhodnú urobiť teraz. Pomôžete tak výrazným spôsobom skvalitniť alternatívny výchovno – vzdelávací proces v ŠpMNDaG v rámci Programu APROGEN.

Priložené súbory: