Poďakovanie a správa z konferencie o nadaných deťoch

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k úspešnému priebehu 7. medzinárodnej konferencie o nadaní pri príležitosti 20. výročia začiatku vzdelávania nadaných na Slovensku a 15. výročiu vzniku samostatnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v Dunajskej strede v dňoch 10.-11. apríla 2014. Zúčastnili sa jej hostia z Fínska, Rakúska, Slovinska, Maďarska, Ruska, Česka a Slovenska.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ale najmä Slovenským elektrárňam, VÚJE, a. s., OZ AVOS a rodičom ŠpMNDaG.

Veľká vďaka patrí predovšetkým všetkým rodičom, ktorí pomohli finančnými darmi, rozličnými upomienkovými predmetmi a darčekmi, ktoré nám pomohli zabezpečiť priebeh konferencie na vysokej úrovni. Zároveň ďakujeme za sponzorský dar možnosti koncertného vystúpenia Funny Fellows.

Konferenciu otvorila PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka školy a autorka vzdelávacieho Programu edukácie nadaných detí APROGEN, ktorá zároveň predstavila dvadsaťročnú históriu vzdelávania nadaných na Slovensku.

V úvodným príhovoroch predniesli blahoprajné príhovory riaditeľka odboru špeciálnych škôl PaedDr. Mária Tekelová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šporu SR, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romana Kanovská, charge de affair Fínskej republiky Henna Knuutila, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Ľubomír Páleník, doc. Dmitrij Vačšenko, PhD. z Ruského centra pre vedu a kultúru v Bratislave. Vynikajúce vzťahy so zástupcami fínskeho školstva a našou školou opätovne potvrdil svojou účasťou na konferencii a príspevkom riaditeľ Fínskej národnej rady pre vzdelávanie pán Leo Pahkin z Helsínk.

Zároveň odzneli blahoželania partnerských škôl ŠpMNDaG, a to Dr. Edwina Scheibera, riaditeľa školy Sir Karl Popper Schule vo Viedni, za Mensa Gymnazium vystúpila riaditeľka školy Mgr. Magda Kindlová, za Gymnázium č. 2 I. P. Pavlova, Rjazaň, Ruská federácia Oľga Iljična Burgejeva, zástupkyňa riaditeľa gymnázia a následne ďalší vystupujúci počas svojich prednášok.

Konferenciu obohatili svojimi prezentáciami známi slovenskí odborníci matematici, a to Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, ktorá sa špecializuje na hodnotenie a meranie výsledkov vzdelávania a Doc. RNDr. Peter Bero, PhD., autor učebníc matematiky, rozhlasových hier, rozprávok pre deti  dospelých, ktorý sa momentálne venuje najmä vedeniu seminárov v oblasti osobného rozvoja.

  1. sekcia prednášok sa týkala rozvoja nadania, osobnosti jedinca, motivácie a metód k lepšiemu učeniu, tvorby európskej siete pre nadanie a talent a sociálneho vnímania nadaných žiakov.
  2. sekcia prednášok sa týkala informácií o školách pre mimoriadne nadané deti, práce školského psychológa, predmetovým psychoterapeutickým aspektom vo vzdelávaní a symbiózy tvorivosti a psychickej odolnosti nadaných.
  3. sekcia sa týkala spätnej väzby rodičov nadaných žiakov vo vzťahu k škole.
  4. sekcia sa týkala zvládacích stratégií v kontexte vzťahových väzieb, potreby psychologického centra pre nadaných a konkrétnych praktických prednášok o tvorivosti, nových metódach a formách výučby a hodnotenia nadaných, kritického myslenia, integrácie nadania a talentu do akademického života, špeciálnych vzdelávacích programov pre nadaných v Rakúsku, Českej republike a Rusku.

organizačný výbor konferencie

Poďakovanie

Dobrý deň, vážená pani, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.,