Fotogaléria

Niektoré z projektov, podporených z financií OZ AVOS na ŠpMNDaG v príslušnom školskom roku.

Obnova schodišťa a vstupných priestorov v budove na Teplickej

V budove 1. stupňa na Teplickej ako prevencia proti možným úrazom v zimnom období, bolo obnovené schodište a vstupné priestory.

Nové osvetlenie v triedach

Na fotografiách je stav po obnove (obdĺžnikové svietidlá).a pred (visiace guľové svietidlá).

Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Nové osvetlenie.
Staré osvetlenie.

Dataprojektory a notebooky v triedach

Na základe požiadaviek všetkých pedagógov ŠpMNDaG (učiteľov aj vychovávateľov) a na základe vyhodnotenia efektivity práce sme namiesto interaktívnych tabúľ do tried (ako sa to plánovalo v roku 2013/14) akceptovali návrh na zakúpenie dataprojektorov a notebookov do tried. Tieto boli zakúpené v priebehu októbra, resp. novembra 2014 a namontované do tried.

Nové koberce v triedach gymnázia

V roku 2014 sme zakúpili nové koberce do všetkých tried školy. Koberec v triede je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v projekte APROGEN.

Stránky