Financie

Kontrola výdavkov OZ AVOS

  • Predkladanie výsledkov čerpania príspevkov tým členom, ktorí majú záujem byť individuálne informovaní.
  • Predkladanie výkazov o čerpaní prostriedkov na rodičovskom združení prostredníctvom zástupcu triedy, ktorý bol za týmto účelom zvolený rodičmi a je dôverníkom triedneho učiteľa.
  • Žiadne výdavky na účtovníctvo, ale použitie všetkých prostriedkov na financovanie alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných žiakov.

Čerpanie prostriedkov bolo vždy robené výlučne v súlade so zákonom. Toto nakladanie s finančnými prostriedkami bolo a je každoročne overené nezávislým audítorom bez výhrad a vždy výlučne v záujme skvalitňovania podmienok výučby na škole.

Čo ponúkame:

Tak ako doteraz, budú aj v budúcnosti čerpané finančné prostriedky iba na výdavky na financovanie alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v ŠpMNDaG a všetky s tým súvisiace aktivity školy.

Napríklad v školskom roku 2011/2012 sme poskytli finančné prostriedky na financovanie nasledovných projektov (predložené Rade rodičov):

  • Akcie: Súťaž EXAM, súťaž EUROBANK, Deň rodiny, Zvyky Slovanov, Deň zeme, Ročníkové práce – celoslovenské kolo, Medzinárodná súťaž BALTIK, MDD, Mikuláš a mnoho ďalších,""
  • Pomôcky: knihy, DVD, CD, učebnice atď...
  • Materiály na záujmové a športové krúžky,
  • Úrazové poistenie a lekárnička,
  • Odborné konferencie a vedecké semináre v tuzemsku a v zahraničí – Žilina, Košice, Hradec Králové, Praha, Bratilslava,
  • Počítačové komponenty a vybavenie učební nadštandardnou výbavou,
  • Opravy a rekonštrukcia priestorov v budovách školy pre optimalizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu a zabezpečenie zdravotne a hygienicky nezávadných priestorov pre výučbu nadaných detí.

Najväčšie výdavky OZ AVOS:

Vzhľadom k potrebám školy sme šetrili časť finančných prostriedkov ako základ pre nadstavbu na budove gymnázia. Pretože novostavba sa kvôli statickým posudkom nedala zrealizovať, na návrh pedagógov vedenie školy rozhodlo o úprave priestorov telocviční a priľahlých priestorov a to v oboch budovách školy, tak na Teplickej 7 ako i na Skalickej š.1. Tieto úpravy sa zrealizovali vzhľadom k tomu, že telocvične, sprchy i toalety v priľahlých priestoroch boli v absolútne nevyhovujúcom a zdravotne i hygienicky závadnom stave.

Prvá časť úprav sa vykonala v lete školského roku 2010/2011 a to v priestoroch 3 telocviční. Nasledujúci rok v lete 2012 sa dokončili aj priľahlé priestory pri telocvičniach a zároveň sa urobili aj technické úpravy pre potrebu zvýšeného počtu žiakov na gymnáziu, kde navyše pribudli každoročne 3 triedy piateho ročníka, ako povinného pred nastúpením žiakov do 8-ročného gymnázia.

Tieto finančne náročné úpravy sa všetky realizovali z občianskeho združenia OZ - AVOS, bez akýchkoľvek prostriedkov čerpaných z iných (rozpočtových, eurofondov) zdrojov. Po ukončení všetkých úprav bolo na valnom zhromaždení rodičov odprezentované celé toto úsilie - a to filmovou dokumentáciou stavu budov pred úpravami a po dokončení úprav v budove školy.

Celkove bolo pre potreby kvalitnejšieho zdravotne nezávadného prostredia, ale tým aj na zhodnotenie majetku BSK z mimorozpočtových zdrojov a výlučne len z OZ – AVOS použitých a prečerpaných 171 500EUR za roky 2011a 2012.

Toto všetko robilo vedenie školy v spolupráci s OZ – AVOS v záujme zlepšenia kvality prostredia, v ktorom sa zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces.