Činnosť

Čo OZ AVOS realizuje

Predmetom činnosti združenia je:

  • skutočné financovanie potrieb žiakov a pedagogického zboru v súvislosti s alternatívnym vzdelávaním intelektovo nadaných žiakov z dôvodu poznania ich špecifických a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
  • Zabezpečenie plynulého, včasného a riadneho financovania nadštandardného vzdelávania mimoriadne nadaných detí formou jeho dofinancovania mimo prostriedkov z rozpočtu.
  • Objektívne financovanie. Bez subjektívneho ovplyvňovania čerpania prostriedkov v závislosti od individuálnych rozhodnutí súkromných subjektov mimo školy.
  • Zabezpečenie spokojnosti učiteľov a ich dlhodobé zotrvanie v ŠMNDaG prostredníctvom dostatočného financovania nadštandardnej výučby.

OZ AVOS dlhodobo zabezpečuje najefektívnejšiu spoluprácu so ŠpMNDaG a prispieva k efektivite výsledkov školy.

Efektivita Občianskeho združenia AVOS a prínos pre ŠpMNDaG:

  • dlhoročná tradícia
  • dobrá spolupráca s pedagogickým zborom a vedením školy
  • asignácia dane - možnosť prijatia 2% daní
  • dlhodobá dôvera od rodičov a ostatných prispievateľov.
  • možnosť nadštandardného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a všetkých súvisiacich aktivít
  • zabezpečenie istého komfortu pedagógov pri každodennej práci s nadanými žiakmi

OZ AVOS a jeho pomoc ŠpMNDaG

Bez veľkých slov a akýchkoľvek zbytočných gest sa OZ AVOS bezvýhradne zameriava len na optimalizáciu a zefektívnenie podmienok pre výučbu mimoriadne nadaných detí v ŠpMNDaG. Preto aj bez výhrad všetky úpravy školy boli odfinancované z účtu OZ AVOS. Všetky faktúry, resp. použité financie na ich preplatenie boli formou darovacích zmlúv presunuté do majetku školy.

Prehľad faktúr, ako i zmlúv o zapožičaní majetku pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠpMNDaG - sú uvedené v sekcii Dokumenty