Aktuality

Správa o opravách v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu (júl – august 2015)

Na základe pokynov nášho zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj o tom, že je treba robiť úsporné opatrenia čo sa týka energií, sme uskutočnili výmenu visiacich lámp s veľkou energetickou náročnosťou za žiarivkové osvetlenie. Urobila sa výmena v priestoroch vstupnej haly – pri vrátnici na gymnáziu, v priestoroch šatní žiakov a tiež pred telocvičňami.

Analýza darov pre OZ AVOS ku dňu 28. 2. 2015

Od 1.9.2013 majú rodičia možnosť podľa vlastného zváženia realizovať svoje príspevky na nadštandardný výchovno-vzdelávací proces a všetky aktivity a činnosti školy na dva účty a to na darovací účet školy ako aj na bankový účet OZ-AVOS.

Podrobnejšie na priložených grafoch.

Obnova a vylepšenie zariadenia tried v roku 2014 (text + foto)

Vďaka príspevkom rodičov pre OZ AVOS sme mohli v období od septremba do decembra 2014 podporovať obnovu zariadenia tried a zakúpenie ďalšieho technického vybavenia na skvalitnenie vyučovacieho procesu v ŠpMNDaG.

Vaša podpora je pre nás mimoriadne dôležitá

Aj pre rok 2015 sme registrovali združenie AVOS ako prijímateľa 2% z dane za rok 2014. Vďaka podpore, ktorej sa nám dostáva, sme schopní udržať a postupne v rámci možností zvyšovať štandard výučby, zabezpečovať doplnkové pomôcky, vytvárať nové obohacujúce programy a zveľaďovať prostredie, v ktorom Vaše deti trávia čas.

Zmena v identifikácii platieb - september 2014

Prosíme rodičov, aby pri zasielaní finančných prostriedkov na účet OZ AVOS uvádzali v poznámke Priezvisko a Meno dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje, obdobie, za ktoré zasielajú finančné prostriedky a školský rok.

Stránky